Regulamin

 Serwisu Lunariusz.pl i usługi „Porada Ezoteryczna”

Kontakt do nas:

kontakt@lunariusz.pl

Dla nowych klientów, pierwsza wróżba ( e-mail ) jest za darmo 😉

Kontakt SMS

SMS: WROTA21 ( Treść SMS ) na 74240 ( 4,92 zł brutto )

§ 1 DEFINICJE

Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:

1. „Organizator” – podmiot organizujący usługę;

2. „Usługa” – oznacza usługę oferowaną przez Organizatora pod nazwą: „Porada Ezoteryczna”, która pozwala na zamówienie drogą mailową indywidualnej sesji za pomocą kart tarota, runicznych lub innych określonych w usłudze. Również rytuałów ezoterycznych.

3. „Użytkownik” – każda osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych dokonująca zamówienia usługi na stronie Lunariusz.pl;

4. „Doradca” – oznacza osobę zawodowo zajmującą się doradztwem życiowym na podstawie Kart Tarota, Runicznych i innych

5.„Regulamin” – oznacza niniejsze warunki i postanowienia, które określają zasady Usługi.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem usługi jest firma M&M Consulting z siedzibą przy ul. Rybnej 20, w Gnieźnie.

2. Organizator czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem Usługi.

3. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

4. Usługa dostępna jest dla Użytkowników 24h na dobę aż do momentu jej odwołania przez Organizatora. Usługa ma na celu dostarczenie Użytkownikom indywidualnej przepowiedni wg Kart Tarota, Runicznych lub innych.

5. Użytkownik korzystający z Usługi akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień.

§ 3 KORZYSTANIE Z USŁUGI

1. Użytkownik, który chce rozpocząć korzystanie z Usługi wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz uiszcza wskazaną opłatę dokonując przelewu bankowego lub dokonując płatności on-line.

2. Po spełnieniu wskazań z § 3 pkt1 Użytkownik otrzyma od Doradcy w formie maila poradę życiową wynikającą z interpretacji kart Tarota, Runicznych bądź innych.

3. Doradca jest zobowiązany do przygotowania maila dla danego Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 96h od momentu otrzymania potwierdzonego przelewu za zamówioną usługę. Przepowiednia jest wysyłana za pomocą poczty elektronicznej na podany podczas wypełniania formularza adres mailowy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z Usługi i zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który wg Organizatora narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego bez podawania przyczyny.

5. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi, nie mają charakteru wiążących porad i Doradca oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik je wykorzysta i zinterpretuje. W związku z powyższym Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu poniesienia jakichkolwiek szkód powstałych lub mogących powstać na skutek korzystania z treści otrzymanych w ramach Usługi. Usługi oferowane w portalu Lunariusz.pl maja charakter rozrywkowy.

Specyfika świadczonych usług i odpowiedzialność

5a. Odprawianie magicznego rytuału, wykonanie wróżby, horoskopu przez wróżkę, astrologa bądź ezoteryka jest specyficznym rodzajem usługi internetowej, wykonywanej w sposób zdalny.

5b. Portal Lunariusz.pl zastrzega sobie prawo do zachowania w tajemnicy metod pracy oraz przebiegu wszystkich rytuałów ezoterycznych, wróżb, horoskopów i rozkładów kart.

5c. Zamawiający usługę ( klient ) oświadcza, że jest świadomy, iż nie ma żadnych naukowych dowodów, mogących potwierdzić otrzymanie określonych skutków za sprawą działań natury ezoterycznej, takich jak rytuały ezoteryczne, wróżby, horoskopy etc.

5d. Usługodawca nie gwarantuje, że zakupione usługi przyniosą pożądane rezultaty. Usługodawca oraz operatorzy strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nieuzyskania zamierzonych rezultatów, bądź dokonania rytuału w inny sposób niż oczekiwał tego Klient.

5e. Klient oświadcza, że nie obciąży Usługodawcy roszczeniami lub odpowiedzialnością za działanie rytuału, nawet jeśli w życiu Zamawiającego wydarzenia potoczą się w sposób inny niż zakładał.

5f. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę zachowań, działań, samopoczucia oraz zdrowia Klienta w związku z zamówieniem rytuału ezoterycznego, horoskopu, porady ezoterycznej i za szkody powstałe w wyniku działania rytuału oraz brak działania rytuału.

5g. Wszystkie terminy odprawiania rytuałów są ustalane przez e-mail lub telefonicznie pomiędzy Usługodawcą, a Klientem.

5h. Imiona, nazwiska, nazwy i inne określenia Usługodawcy znajdujące się na stronie portalu, w szczególności nazwy wróżek oraz ezoteryków, są pseudonimami artystycznymi.

5i. Imiona, nazwiska, nazwy i inne określenia Usługodawcy znajdujące się na stronie portalu mogą występować w różnych formach, jednocześnie dotyczyć jednej i tej samej osoby. Żeński pseudonim artystyczny i prowadzenie rozmowy z perspektywy kobiety nie oznacza, że jest ona prowadzona przez kobietę. Analogicznie, męski pseudonim artystyczny i prowadzenie rozmowy z perspektywy mężczyzny nie oznacza, że jest ona prowadzona przez mężczyznę. 

5j. Usługi dostępne do kupienia w Sklepie Internetowym Czary.NET.pl dotyczą wykonania przez Sklep określonych działań, objętych tajemnicą.

5k. Sama magia, ezoteryka, rytualizam, oczyszczania ezoteryczne, wizje przyszłości, horoskopy nie są produktami dostępnymi w sklepie.

5l. Zakup usługi wiąże się z wykonaniem przez ezoteryka lub wróżkę określonych przez siebie zgodnie z posiadaną wiedzą czynności.

6. Organizator. Doradca i operator płatności nie ponoszą odpowiedzialności za:

– treść wiadomości przekazywanych przez użytkownika w ramach korzystania z usługi,

– korzystania z usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania adresu e-mail,

– szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika z usługi,

– szkody spowodowane wykorzystaniem przez użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z usługi,

– niesprawdzenie się słów doradcy, zawartych podczas usługi – konsultacja ma charakter rozrywkowy o tematyce ezoterycznej.

– problemy w funkcjonowaniu usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator/Operator płatności przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

– korzystanie z usługi przez użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub bez zapoznania się z regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez użytkownika charakteru usługi.

§4 DOSTĘPNOŚĆ I KOSZT KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Usługa jest dostępna po opłaceniu wskazanej kwoty za pomocą przelewu bankowego lub płatności online.

2. Cena za skorzystanie z usługi w zależności od wariantu ustalona jest w cenniku na stronie Lunariusz.pl

§5 REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące korzystania z Usługi mogą być składane przez Użytkowników pisemne wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Usługą. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą rozpatrywane niezwłocznie, Jednakże nie później niż w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną lub pocztową.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

b. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi.

c. szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi,

d. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi,

2. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje zawarte są w naszej Polityce prywatności.